Badania laboratoryjne

wdt_ID NORMA OBIEKT BADAŃ

Opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań.

Opis stanowiska badawczego

Badania właściwości elektrostatycznych, zgodnie z wymaganiami aktów normalizacyjnych, przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach klimatycznych. Podczas klimatyzacji a potem podczas badań kontroluje się wilgotność względną i temperaturę powietrza. W większości realizowanych metod badawczych temperatura otoczenia powinna wynosić 23±2 oC. Wymagana podczas klimatyzacji i badań wilgotność względna powietrza zawiera się w przedziale od 12 do 65±3 % RH.

Komorę klimatyczną zaprojektowano tak, aby było możliwe wejście i wyjście z niej bez zaburzania warunków klimatycznych panujących wewnątrz. W tym celu komorę zlokalizowano w pomieszczeniu, które jest jednocześnie śluzą do komory – co pokazano na rys. 1. W śluzie zainstalowano urządzenia klimatyczne utrzymujące w niej takie same warunki klimatyczne jak w komorze. W celu wykonania badań wchodzi się najpierw do śluzy, w której należy odczekać krótki czas rzędu 1 min. w celu stabilizacji warunków, po czym można otworzyć drzwi do komory, nie zaburzając parametrów panujących w środku.

Rysunek 1. Schemat komory klimatycznej i śluzy otaczającej komorę (1 – ściany śluzy, 2 – ściany komory klimatycznej, 3 – drzwi wejściowe do śluzy z zewnątrz, 4 – okno do podglądania próbek podczas klimatyzacji w komorze, 5 – drzwi wejściowe do komory klimatycznej).

Uzyskanie określonych parametrów pracy następuje po około trzydziestu minutach od rozruchu urządzeń klimatycznych. Urządzenia klimatyczne są w stanie utrzymywać temperaturę w zakresie od 16 do 30 oC oraz wilgotność względną w zakresie od 8 do 80 % RH.