Strefy EPA

Program ochrony ESD

Przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie wymagań programu a przede wszystkim: dokumentowanie, nadzorowanie i weryfikowanie wymagań programu. Program ochrony przed ESD powinien uwzględniać: szkolenia, oceny zgodności, systemy uziemienia, uziemienie personelu, wymagania EPA oraz znakowanie.

Podstawą programu ochrony przed ESD jest stworzenie uziemiającego systemu połączeń w celu zlikwidowania różnic potencjału pomiędzy przyrządami, personelem i innym wyposażeniem. Druga kluczowa sprawa jest uziemienie personelu zgodnie z wymaganiami.

Strefa EPA – obszar chroniony przed ESD.

Strefy EPA tworzy Koordynator ESD
Praca z komponentami wrażliwymi na ESD oraz praca z wysokimi napięciami powinna odbywać się w strefie EPA. Strefa EPA może być na przykład budynkiem, pomieszczeniem lub pojedynczym stanowiskiem pracy. Dostęp do strefy EPA powinien być ograniczony do personelu z odpowiednimi uprawnieniami oraz personelu z odbytym odpowiednim szkoleniem. Osobom nie przeszkolonym powinien towarzyszyć personel.
Strefa EPA powinna spełniać wszystkie wymagania stawiane w normach.

Konstrukcja strefy EPA

Postanowienia ogólne
Norma podaje typowy schemat strefy EPA, podaje propozycje zestawienia i konfiguracji.

Magistrala uziemiająca
W każdej strefie EPA niezbędna jest magistrala uziemiająca i wspólny punkt uziemiający. W wielu przypadkach jest to uziemienie ochronne sieci zasilającej. Wymaga się szeregu punktów dostępu a magistrala powinna być rozprowadzona w całej strefie EPA.

Punkt przyłączenia uziemienia – EPB
Punkt taki wymagany jest dla zapewnienia połączenia opaski z uziemieniem wszystkich pracujących w strefie. Przyłącza się je do magistrali uziemiającej ale można również przez punkty uziemiające. Używanie złączek w postaci dostarczonej przez producenta chroni system uziemienia przed nierozmyślnym przyłączeniem do systemu obwodów pod napięciem. Używanie zacisków szczękowych (tzw. Krokodylków ) jest wysoce niewskazane.

Przewody uziemiające
Zaleca się stosowanie dopasowanych zatrzasków i końcówek. W przypadku uziemienia opaski rezystor powinien znajdować się od strony opaski natomiast w przypadku uziemienia strefy EPA rezystor powinien znajdować się od strony punktu uziemienia.

Pole elektrostatyczne
Przy użycie w strefie sprzętu czułego na wyładowania należałoby ograniczyć pole elektrostatyczne do 10 kV/m.

Certyfikacja zgodności
Jeżeli strefa EPA została utworzona lub zmodyfikowana to koordynator ds. ESD powinien dokonać inspekcji. Jeżeli koordynator ds. ESD uzna, że strefa spełnia wymagania normy to może wydać certyfikat spełnienia normy.

Koordynator ESD

Koordynator jest osobą odpowiedzialną za wszelkie zagadnienia związane z ochroną przed wyładowaniami ESD. Może on być ekspertem mającym uprawnienia w zakresie ochrony przed wyładowaniami ale zaleca się aby miał doświadczenie praktyczne w stosowaniu EN-61340-5-1 i 5-2.

W przedsiębiorstwach zatrudnia się koordynatorów.
Tytuł i stanowisko techniczne lub administracyjne koordynatora ds. ESD oraz struktura sprawozdawczości pozostają w kompetencji przedsiębiorstw. Potrzebne jest silne poparcie kierownictwa dla zagwarantowania koordynatorowi środków i warunków pracy.

Kontrola strefy EPA

1. Kontrola codzienna strefy EPA:
a. Czy przewody uziemiające się nie rozłączyły
b. Sprawdzenie właściwego sprzętu (odzież, wózki, obuwie itp.)
c. Sprawdzenie i oczyszczenie kłóek foteli i wózków z ciał obcych
d. Sprawdzenie działania jonizatora
e. Kontrola opaski nadgarstkowej
f. Kontrola obuwia

UWAGA: punkty od a do d to kontrola wzrokowa, punkty e i f to kontrola specjalistyczną aparaturą.

2. Kontrola comiesięczna
a. Kontrola aparatura powierzchni roboczych i systemów uziemienia
3. Kontrola półroczna
a. Kontrola pól elektrostatycznych we wszystkich miejscach gdzie to pole może się wytworzyć
Kontrolę przeprowadza Koordynator ESD.