Ocena zgodności

Jako jedyne laboratorium badawcze w Polsce posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na opinie i interpretacje formułowane na podstawie uzyskanych wyników badań. Oznacza to, że poza wykonaniem badań możemy dokonać oceny wyrobu, odnieść do kryteriów, wypowiedzieć się na temat zastosowania wyrobu.

Poniżej najczęściej wykorzystywane przepisy prawa polskiego, europejskiego oraz normy z kryteriami, wymaganiami oraz klasyfikacją w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

wdt_ID USTAWA AKT WYKONAWCZY WYMAGANIE
1

Ustawa prawo budowlane

rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2014 poz. 1853

§ 41.2. Zbiorniki, a także obiekty technologiczne i budynki powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.


§ 63.4. Pokrycia stosowane do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.


§ 115. Zbiorniki, wykładziny zbiorników stalowych oraz rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, jeżeli zostanie zapewnione skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej.

2

Ustawa prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

Dz. U. 2017 poz. 1118

§ 28.2. W wyrobiskach górniczych stosuje się materiały, substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz wyroby z tworzyw sztucznych spełniające wymagania: 1) trudnopalności; 2) antyelektrostatyczności; 3) nietoksyczności.


§ 221. Niedopuszczalne jest stosowanie w  atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących: 1) być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem; 2) spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej

3

Ustawa prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 09 listopada 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

Dz. U. 2017  poz. 321

§ 22. W składach materiałów wybuchowych jest niedozwolone: 2) używanie wyrobów, w tym odzieży i obuwia, gromadzących ładunki elektryczności statycznej, zdolnych do zainicjowania środków strzałowych.


§ 60.3. Do wprowadzania środków strzałowych do otworu strzałowego i wypełniania go przybitką stosuje się sprzęt strzałowy niepowodujący powstawania ładunków elektrostatycznych.


§ 67. 1. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z zapalnikami elektrycznymi wyrobów, w tym odzieży i obuwia, gromadzących ładunki elektryczności statycznej, zdolnych do zainicjowania środków strzałowych jest niedozwolone.


§ 157. 2. Do czynności załadowania ładunków materiałów wybuchowych do otworu strzałowego używa się sprzętu strzałowego wykonanego z materiałów niepowodujących iskrzenia oraz niegromadzących ładunków elektryczności statycznej, zdolnych do zainicjowania środków strzałowych.

4

Ustawa prawo budowlane

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2019 poz. 1065

§ 137. 9. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.


§ 305. 2. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

5

Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401

§ 47. 1. W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 3) używać obuwia niepowodującego iskrzenia, 4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.

6

Kodeks pracy

rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 12. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej – stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy.


§ 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.


§ 16. 2. W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych.


§ 100. 1. Przeładunek materiałów niebezpiecznych powinien odbywać się w miejscu do tego przystosowanym, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego celu urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed zagrożeniami i skutkami zagrożeń, szczególnie pochodzących od elektryczności statycznej oraz występujących przy przelewaniu cieczy.

7

Ustawa o dozorze technicznym

rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz. U. 2015 poz. 34

§ 23. 2. Urządzenia NO powinny być uziemione


§ 23. 3. Urządzenia NO przeznaczone do przeładunku: 1) gazów palnych, 2) towarów niebezpiecznych ciekłych o temperaturze zapłonu do 60°C, 11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 34 3) towarów przeładowywanych w temperaturze wyższej niż ich temperatura zapłonu, 4) towarów, przy których przeładunku powstają ładunki elektrostatyczne, a z analizy zagrożeń wynika, że może to spowodować wybuch, uszkodzenie aparatury lub że wpływa to na warunki BHP obsługi, 5) towarów, przy których przeładunku w obrębie urządzeń NO występują pyły lub włókna palnych ciał stałych w ilościach mogących wytworzyć w połączeniu z powietrzem mieszaninę wybuchową – powinny być wyposażone w instalacje uziemiające zbiorniki transportowe


§ 35. Ochrona przed elektrycznością statyczną oraz ochrona przeciwporażeniowa urządzeń NO wyposażonych w instalację elektryczną powinna być wykonana według wymagań odpowiednich norm serii PN-EN 61340 oraz norm PN-E 05208, PN-IEC 60050-195 i PN-HD 60364-4-41.

8

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie MW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dz. U. 2010 nr 222 poz. 1451

§ 9. 2. Powłoki ścian, podłóg, sufitów i elementów wyposażenia obiektu magazynowego, o którym mowa w § 5 ust. 2. Powinny być co najmniej trudno zapalne; podłogi i elementy wyposażenia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy zharmonizowanej w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

9

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

§ 7. 1. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy: 5) przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55OC) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

10

Prawo budowlane

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Dz.U. 2014 poz. 81

§ 24. 1. Komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego powinny być chronione od elektryczności statycznej.


§ 25. Tworzywa elastyczne przeznaczone do budowy zbiorników biogazu rolniczego powinny charakteryzować się: 4) możliwością odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

wdt_ID DYREKTYWA AKT IMPLEMENTUJĄCY WYMAGANIE
1

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Dz. U. Nr 199, poz. 1228

§ 38. 3. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec lub ograniczyć gromadzenie się potencjalnie niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych, lub powinna być wyposażona w układ do ich rozładowywania.

11

Dyrektywa ATEX 2014/34/EU

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Dz. U. 2016, poz. 817

ZAŁ II 1.3.2. Zagrożenia od elektryczności statycznej Za pomocą odpowiednich środków należy zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych zdolnych do wywołania niebezpiecznych wyładowań.

12

Dyrektywa ATEX USERS 1999/92/WE

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Dz.U.2010 nr 138 poz. 931

§ 4. 4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej 2) prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych.


§ 10. 3. Zapobieganie zagrożeniu zapłonem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, powinno także uwzględniać ładunki elektrostatyczne przenoszone lub wytwarzane przez osoby pracujące lub środowisko pracy. Tam, gdzie atmosfera wybuchowa może pojawić się w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, pracodawca zapewnia osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać się do powstania wyładowań elektrostatycznych mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej.

13

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Nie dotyczy

ZAŁ II 2.6. ŚOI przewidziane do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby nie mogły być źródłem ładunku elektrostatycznego, łuku elektrycznego lub iskry wywołanej uderzeniem, mogących spowodować zapłon mieszanki wybuchów.

wdt_ID NORMA TYTUŁ
1

PN-EN 61340-5-1

Elektryczność statyczna - Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną - Wymagania ogólne

24
17

PN-EN 1149-5

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

18

PN-EN IEC 60079-0

Atmosfery wybuchowe - Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania

19

IEC TS 60079-32-1
CLC/TR 60079-32-1

Atmosfery wybuchowe. Zagrożenia elektrostatyczne, przewodnik użytkownika

20

PN-EN 60079-32-2

Atmosfery wybuchowe - Część 32-2: Zagrożenia elektrostatyczne - Badania

21

CLC TR 50404

Elektrostatyka – Kodeks postępowania praktycznego dla unikania zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną

22

PN-EN 16350

Rękawice ochronne - Właściwości elektrostatyczne

23

PN E 05203:1992 (wycofana)

Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem - Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu

14

PKN-CLC/TR 61340-5-2

Elektryczność statyczna - Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną - Przewodnik użytkownika

15

PN-EN 61340-5-3

Elektryczność statyczna - Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną - Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne